National Youth Selections 2012 - Kurunegala
Under 14 Girls
Organizer(s) : Mr. Werochana Perera, Chess Fedaretion of Sri Lanka
Chiefarbiter : Mr. Werochana Perera (FA)
Arbiter : Mr. Pradeep M.A. (FA)
Town : Maliyadewa College, Kurunegala
Date : 2012/02/10 To 2012/02/12
Final Ranking
Rank SNo. Name FED Pts Res. BH. BH. Fide
1 18 Sathya S S SRI 5 0 12 10 15
2 16 Rathnayake R.M.P.C SRI 4 1 14 11 13
3 22 Wickramasinghe D.P.H.K SRI 4 0 11 9 12
                 
4 15 Rajapakshe R.M.S.D SRI 3 0 12 9 12
5 13 Pathirana N.P.U.N SRI 3 0 10 8 10
                 
6 3 Gunathilaka K P SRI 3 0 10 8 10
7 7 Jayaweera J.M SRI 3 0 12 10 8
8 10 Madawala R.M.M.S.M SRI 2 0 12 10 10
9 1 Akshana R SRI 2 0 11 9 9
  8 Jayawickrama V.H.S.D SRI 2 0 11 9 9
                 
11 23 Nuwarapakshe N P B N SRI 2 0 8 6 7
12 9 Kumarasiri N.P.I.D SRI 1 10 9 5
13 4 Hajara M.M SRI 1 9 8 3
14 2 Gunarathane M.P.D.M SRI 0 0 10 7 0
  5 Jayarathne S.H SRI 0 0 10 7 0
  6 Jayasinghe V.S SRI 0 0 10 7 0
  11 Mudannayaka A N SRI 0 0 10 7 0
  12 Nilika G.M.A SRI 0 0 10 7 0
  14 Poorni A SRI 0 0 10 7 0
  17 Samaranayake S.W.B.V SRI 0 0 10 7 0
  19 Vimaya Piyumi SRI 0 0 10 7 0
  20 Wanninayake W.M.Y.B SRI 0 0 10 7 0
  21 Wasala W.A.C.K SRI 0 0 10 7 0
Special Thanks to Mr. Pradeep Mathara Arachchi